Sustainability

 Language EN | TH

 

BDMS มีเจตนารมณมุ่งมั่นการดำเนินธุรกิจภายใต้หลักการกำกับกิจการที่ดี มีความยุติธรรม ความโปร่งใส หรือความซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ รวมถึงประกอบธุรกิจอย่างมีจริยธรรม และมีการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นปัจจัยหลักต่อการดำเนินธุรกิจ สามารถแข่งขันและปรับตัวภายใต้ปัจจัยการเปลี่ยนแปลง ถือเป็นรากฐานการเติบโตอย่างยั่งยืนขององค์กร ก่อเกิดการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้น สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้องค์กรบรรลุภารกิจ และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายในองค์กรอย่างยั่งยืนร่วมกัน 

หลักการดำกับดูแลกิจการ BDMS  

การกำกับดูแลของ BDMS ยึดหลักการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบบนหลักธรรมาภิบาลและโปร่งใส ภายใต้จริยธรรมธุรกิจของบริษัทกำหนดไว้เป็นกรอบให้ผู้บริหารและพนักงานถือปฏิบัติ โดยการกำกับดูแลกิจการเป็นตัวกำหนดโครงสร้างและกระบวนการบริหารงานขององค์กร BDMS กำหนดโครงสร้างการจัดการที่ชัดเจน ถ่วงดุลและตรวจสอบได้ ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานตามเป้าหมายหลักขององค์กร สอดคล้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐานการรักษาพยาบาลและความปลอดภัยของผู้ป่วย การบริหารทรัพยากรทางการแพทย์ ส่งเสริมนวัตกรรม ความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม พร้อมกับการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้การดำเนินธุรกิจมีความเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

โครงสร้างการกำกับดูแล 

A diagram of a company

Description automatically generated
รูปร่าง

* ผังโครงสร้างองค์กร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 

การกำกับดูแลที่ดีของ BDMS  

A blue triangle with a yellow circle and a white circle with a hole in the center

Description automatically generated

 ด้วยความมุ่งมั่นและเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และมีจริยธรรม ส่งผลให้ BDMS ได้รับการประเมินด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Rating) ในระดับดีเลิศ (5 ดาว) ประจำปี 2566 จากโครงการสำรวจเพื่อติดตามและวัดผลการพัฒนาการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนไทย (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies: CGR) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors: IOD) ซึ่งเป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรโดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)  ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย มูลนิธิกองทุนพัฒนาระบบตลาดทุน และธนาคารโลก (World Bank) 

กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนผู้มีส่วนได้เสีย 

BDMS เปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มทั้งภายในและภายนอกแจ้งข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับหรือขัดต่อจรรยาบรรณฯ หรือขัดต่อหลักกำกับดูแลกิจการ โดยมีกระบวนการดังนี้  

A diagram of a system

Description automatically generated

จรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจ 

BDMS มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีการกำกับดูแลกิจการภายใต้หลักจริยธรรมที่ดี และต่อต้านคอร์รัปชัน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมทั้งสนับสนุนและกำกับดูแลให้ผู้บริหารและพนักงานยึดถือปฏิบัติอย่างพร้อมเพรียงทั่วทั้งองค์กร โดยกำหนดและประกาศใช้จรรยาบรรณธุรกิจและนโยบายด้านจริยธรรมธุรกิจฉบับต่าง ๆ ได้แก่ จรรยาบรรณของบริษัท นโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นโยบายการคุ้มครองและบรรเทาความเสียหายให้กับผู้รายงาน และนโยบายการไม่ล่วงละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาและลิขสิทธิ์ รวมทั้งสื่อสารให้ผู้บริหาร กรรมการบริษัท และพนักงานทุกคนได้รับทราบ เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบในการปฏิบัติงาน โดยถือเอาคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาล และความสุจริตเป็นหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจ 

จรรยาบรรณสำหรับบุคลากร

BDMS มุ่งมั่นในการแสดงเจตนารมณ์ในการดำเนินกิจการ และบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อยในเครือฯ ซึ่งใน ปี 2566 บริษัทมีการทบทวนและจัดทำจรรยาบรรณพนักงาน สำหรับบุคลากรทุกระดับในองค์กร เพื่อเป็นหลักเกณฑ์และกรอบในการปฏิบัติงาน โดยถือเอาคุณธรรม จริยธรรมและความสุจริตเป็นสำคัญและยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินกิจการ โดย BDMS กำหนดข้อพึงปฏิบัติ ดังนี้ 

 • การเคารพกฎหมาย
 • การดำเนินการด้านการเมือง
 • การรักษาทรัพย์สินของบริษัทฯ
 • การรักษาข้อมูลความลับ และการใช้ข้อมูลภายใน
 • การมีส่วนได้ส่วนเสีย
 • การให้และการรับของขวัญ
 • การปฏิบัติตน และการปฏิบัติต่อพนักงาน
 • การปฏิบัติตามหลักการความเท่าเทียมด้านการแข่งขันทางการค้า
 • การปฏิบัติตามหลักความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

จรรยาบรรณคู่ค้า BDMS 

จรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้า โดยมุ่งหวังเพื่อกำหนดหลักการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างยั่งยืน และเพิ่มความสัมพันธ์กับคู่ค้าและสร้างคุณค่าที่ยั่งยืนสำหรับผู้มีส่วนได้เสียทั้งภายในและภายนอก ครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการกำกับดูแลกิจการในการดำเนินธุรกิจอย่างมีความโปร่งใส ความเป็นธรรม ตรวจสอบได้ โดยในปี 2566 BDMS ดำเนินการทบทวนจรรยาบรรณธุรกิจสำหรับคู่ค้าในประเด็นการปฏิบัติด้านแรงงาน การไม่เลือกปฏิบัติและไม่คุกคามในองค์กร และการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  รวมทั้งประเด็นการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดหาอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน โดยมีการติดตามผลการปฏิบัติงานของคู่ค้าผ่านระบบการตรวจประเมิน เพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับหลักจรรยาบรรณคู่ค้า ซึ่งหากมีกรณีฝ่าฝืนข้อปฏิบัติของจรรยาบรรณคู่ค้าและส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของเครือ BDMS ทางคู่ค้าอาจถูกพิจารณาถอดถอนรายชื่อในทะเบียนบัญชีรายชื่อคู่ค้าที่ได้รับการอนุมัติรับรอง (Approved Vendor List: AVL) ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง

ความมุ่งมั่นในการดำเนินงานทางการตลาดอย่างมีจริยธรรม

กรอบการบริหารจัดการตามหลักจริยธรรมของ BDMS 

BDMS จัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานตามหลักจริยธรรม อันประกอบด้วยบุคลากรจากสาชาวิชาชีพต่างๆ เช่น บุคลากรด้านการดูแลสุขภาพ ฝ่ายดูแลและสนับสนุนผู้ป่วย ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารจัดการคุณภาพ ทนายความ และผู้แทนศาสนา นอกจากนี้ คณะกรรมการจริยธรรมยังมีหน้าที่กำหนดแนวทางการปฎิบัติแก่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ป่วย และครอบครัวผู้ป่วยที่อยู่ในกรณีที่เกิดความขัดแย้งในช่วงของการรักษา และอาจมีส่วนร่วมในการวางแผน พัฒนานโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานของโรงพยาบาล ทั้งนี้ BDMS วางกรอบการบริหารจัดการจริยธรรมตามมาตรฐาน JCI (ฉบับที่ 7) เรื่องการกำกับดูแลกิจการ ความเป็นผู้นำ และทิศทางองค์กร พร้อมนำมาปรับใช้ในการดำเนินงาน ดังนี้  

หลักจริยธรรมในการดำเนินงาน 

1. ให้ความสำคัญกับผู้ป่วยเป็นอันดับหนึ่ง  

 • ดูแลเอาใจใส่ทุกภาคส่วนและทำงานร่วมกับผู้ประกอบการในระดับบุคคลและระดับองค์กรอย่างเต็มที่ พร้อมร่วมมือกันสนับสนุนผู้ป่วยและผู้ดูแลให้ได้รับการรักษาพยาบาลที่ดีที่สุด
 • ผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพทุกคนได้รับสิทธิและมีความรับผิดชอบร่วมกันในการปรับปรุงการเข้าถึงการบริการและการให้บริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วย
 • คุ้มครองสิทธิและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ป่วย
 • ส่งเสริมให้มีการตัดสินใจร่วมกันระหว่างผู้ป่วยหรือตัวแทนผู้ป่วยกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษา ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่สามารถตัดสินใจเลือกวิธีการรักษาเองได้
 • กำหนดนโยบายและขั้นตอนการดำเนินงานเพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยมต่อผู้ป่วย โดยยึดผู้ป่วยเป็นหลักในการรักษา

2. ส่งเสริมการทำงานอย่างมีอิสระตามหลักจริยธรรม 

 • ปฏิบัติงานและดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมอย่างมืออาชีพและเหมาะสม ยึดมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใสในวิชาชีพ
 • จัดหาช่องทางรายงานข้อผิดพลาดทางการรักษาและข้อกังวลเกี่ยวกับจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมที่ก่อกวนการรักษาและ/หรือสร้างปัญหาในการดำเนินงานแก่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพและบุคลากรอื่น ๆโดยที่ผู้รายงานได้รับการยกเว้นโทษ
 • สนับสนุนสภาพแวดล้อมการทำงานที่เป็นไปตามหลักจริยธรรม และส่งเสริมการปรึกษาหารือกันในประเด็นเรื่องจริยธรรมอย่างเปิดเผยได้โดยไม่ต้องกังวลเรื่องการถูกลงโทษ
 • ให้ความเชื่อมั่นว่ามีการป้องกันการเลือกปฎิบัติในการจ้างงานและให้บริการด้านการดูแลผู้ป่วยในบริบทของข้อกำหนดทางวัฒนธรรมและกฎระเบียบของประเทศ

3.  สนับสนุนความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการทำงาน 

 • เปิดเผยข้อมูลการเป็นเจ้าของและผลประโยชน์ทับซ้อน
 • บริการผู้ป่วยด้วยความซื่อสัตย์
 • เรียกเก็บค่าบริการอย่างเป็นธรรม จ่ายผลตอบแทนและจัดสรรการชำระเงินโดยยึดการรักษาของผู้ป่วยเป็นหลัก
 • เสนอทางแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพภายในระยะเวลาที่เหมาะสมเมื่อเกิดข้อขัดแย้งทางจริยธรรม

 

การบริหารความเสี่ยงและสถานการณ์ฉุกเฉิน  

การบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพถือเป็นรากฐานสำคัญในการสนับสนุนแผนด้านการดำเนินงานในระยะยาวและความยืดหยุ่นขององค์กร จากสถานการณ์ความเสี่ยงต่างๆในปัจจุบันและอาจจะมีขึ้นในอนาคต BDMS ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง ได้คำนึงถึงความยั่งยืนทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environmental, Social and Governance: ESG) ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี อีกทั้งยังเป็นกลไกสำคัญที่ใช้ในการประกอบการตัดสินใจและดำเนินงานตามแผนเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ เป็นเครื่องมือในการบริหารงานที่จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้ ตลอดจนช่วยลดอุปสรรคหรือสิ่งที่ไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้น ทั้งในแง่ผลกำไรและการปฏิบัติงาน รวมถึงช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ลงทุนและมีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม 

ปัจจัยเสี่ยงของ BDMS

จากการวิเคราะห์ความเสี่ยงในปี 2566 BDMS จำแนกปัจจัยเสี่ยงจากกระบวนดำเนินธุรกิจได้ ดังนี้ 

การรายงานเหตุการณ์ใน BDMS Occurrence Reporting 

BDMS กำหนดระบบการรายงานเหตุการณ์ อุบัติการณ์ หรือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ดำเนินการ (Occurrence Reporting) สำหรับบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยเมื่อเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้นระหว่างการดำเนินธุรกิจหรือปฏิบัติการ บุคลากรทุกคนมีหน้าที่จัดการเหตุการณ์ดังกล่าวโดยทันทีและต้องรายงานเหตุการณ์ตามช่องทางที่กำหนดในรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบปกติภายใน 8 ชั่วโมงหลังเกิดเหตุการณ์เพื่อดำเนินการสืบสวนและวิเคราะห์ข้อมูลเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามระดับผลกระทบของเหตุการณ์ ซึ่งจำแนกเป็นด้านคลินิกและด้านอื่น ๆ ดังนี้

 การรายงานเหตุการณ์ที่ระดับผลกระทบแตกต่างกันจะผ่านกระบวนการสืบสวนภายในที่แตกต่างกันและทำการรายงานให้แก่ผู้บริหารเป็นรายเดือนและรายไตรมาส 

กระบวนการบริหารความเสี่ยง BDMS

BDMS กำหนดกระบวนการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงทางคลินิกและระบบงานสำคัญตามระดับโอกาสและความรุนแรง เพื่อใช้ในการตัดสินระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้และจัดลำดับความสำคัญในการตัดสินใจปรับปรุงกระบวนการทำงานตลอดทั้งองค์กร โดยมีรายละเอียดกระบวนการบริหารความเสี่ยง ดังนี้ 

 

1. ระบุความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ (Risk Identification) หัวหน้าหน่วยงานและคณะกรรมการระบบงานสำคัญทำหน้าที่ทบทวนกระบวนการทำงานหลัก ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยงจากข้อมูลเหตุการณ์หรืออุบัติการณ์ในรอบปีที่ผ่านมา รวมถึงทบทวนรายงานสถิติตัวชี้วัดและประสบการณ์จากภายนอกเพื่อพิจารณาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการที่สำคัญ ดังนี้ 

2. วิเคราะห์ความเสี่ยง (Risk Analysis) โดยประเมินผลกระทบ ดังนี้ 

 • ประเมินผลกระทบต่อองค์กร ได้แก่ ความเป็นไปได้ (Likelihood) ความถี่ (Frequency) หรือโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง (Likelihood)
 • ประเมินผลกระทบต่อด้านที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
 • ประเมินระดับความเสี่ยง (Risk Scoring or Risk Prioritization) โดยพิจารณาจากผลการประเมินความเป็นไปได้และผลกระทบเพื่อจัดทำแผนผังประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment Matrix) ซึ่งความเสี่ยงที่ประเมินแล้วต้องได้รับการจัดการให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ เช่น ในระดับความเสี่ยงระดับต่ำ (Low Risk) หรือระดับปานกลาง (Moderate Risk) 


3. ประเมินความเสี่ยงเพื่อตอบสนองภาวะฉุกเฉิน ทั้งจากภัยธรรมชาติ (Natural Hazard) อันตรายเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี (Technological Hazard) ภัยอันตรายที่เกี่ยวข้องกับกระทำของมนุษย์ (Human Hazard) และภัยอันตรายจากสารเคมี สารรังสี วัตถุมีพิษ และวัตถุอันตราย (Hazardous Material) โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมทำหน้าที่ทบทวนภาวะฉุกเฉินที่มีโอกาสเกิดในโรงพยาบาลเพื่อระบุและประเมินความเสี่ยงตามรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง เช่น  

4. กำหนดวิธีการควบคุมเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยง (Risk Management) โดยจัดทำแผนงานหรือโครงการ เพื่อป้องกันและลดระดับความเสี่ยงตามลำดับความสำคัญ พร้อมระบุผู้รับผิดชอบโครงการ รายงานและนำเสนอแผนงานแก่คณะผู้บริหารเพื่อขอคำแนะนำและทรัพยากรสนับสนุน

5. ดำเนินการตามแผนงานลดความเสี่ยง รวมถึงจัดทำนโยบายปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง สื่อสารให้ความรู้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง รายงานความคืบหน้าและตัวชี้วัดโครงการแก่ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกไตรมาส 

6. ทบทวนผลการปฏิบัติงานของแผนงานและโครงการในภาพรวม สรุปผลและประเมินประสิทธิผลการดำเนินงานเพื่อนำเสนอแก่ผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรับผิดชอบโดยผู้อำนวยการฝ่ายคุณภาพการรักษาพยาบาลและนวัตกรรมในฐานะผู้บริหารสูงสุดในการติดตามและตรวจประเมินผลการจัดการความเสี่ยงองค์กร