About BDMS

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ Bangkok Dusit Medical Service เกิดขึ้นจากการรวมตัวของกลุ่มแพทย์ที่ต้องการสร้างโรงพยาบาลเอกชนที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย และตอบโจทย์ปัญหาสุขภาพของประชาชนอย่างครอบคลุม เพราะในหลายครั้งที่ผู้ป่วยต้องการบริการด้านสุขภาพที่ดีกลับต้องเสียเวลาเดินทางไปรักษาถึงต่างประเทศ จึงเกิดแนวคิดที่ว่า หากในประเทศไทยมีโรงพยาบาลที่ให้บริการในระดับสากลได้ก็จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศให้ดีขึ้นได้  จึงร่วมกันจัดตั้งขึ้นเป็น บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด ในวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.  2512 และเริ่มก่อสร้างอาคารของโรงพยาบาลขึ้นในซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรี โดยใช้ชื่อว่า “โรงพยาบาลกรุงเทพ” เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2515 โดยมุ่งมั่นที่จะให้โรงพยาบาลกรุงเทพ เป็นองค์กรที่ให้บริการด้านสุขภาพในระดับสากลที่ได้มาตรฐาน

ในระยะแรกเปิดบริการรักษาพยาบาล 4 แผนกหลัก ได้แก่ อายุรกรรม สูตินรีเวช ศัลยกรรม และกุมารเวช จากนั้นจึงค่อยๆ ขยายตัว มากขึ้น ทั้งในส่วนของแผนกต่างๆ บุคลากร จำนวนเตียงที่จะรองรับผู้ป่วย มีการขยายอาคารที่ใช้ทำการรักษา เพื่อตอบรับอย่างสอดคล้องกับความต้องการรับบริการของประชาชนที่มากขึ้น

ทั้งนี้ ในปี พ.ศ.2527 ได้มีการก่อตั้ง มูลนิธิเวชดุสิตฯ ขึ้น เพื่อช่วยเหลือสังคมไทยในด้านการแพทย์และสาธารณสุขในรูปแบบต่างๆ ทั้งการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การช่วยเหลือในด้านเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ ตลอดจนสิ่งของซึ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันแก่ผู้ด้อยโอกาส รวมไปถึงการร่วมมือกับหน่วยงานของราชการในด้านการสนับสนุนเพื่อสาธารณประโยชน์ต่างๆ ซึ่งเป็นปณิธานแน่วแน่ของโรงพยาบาลกรุงเทพผู้ก่อตั้ง  ที่จะบริหารโรงพยาบาลกรุงเทพให้เป็น “สถานพยาบาลซึ่งวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์และความเมตตาปราณีมาบรรจบกัน”

และในวันที่ 16 เมษายน 2542 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ทรงรับมูลนิธิเวชดุสิตฯ ไว้ในพระอุปถัมภ์ นับเป็นพระกรุณาต่อมูลนิธิฯ อย่างใหญ่หลวง

ต่อมา ในปี พ.ศ. 2534 ได้มีการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็น บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ในปี พ.ศ. 2537 

และด้วยความมุ่งมั่นที่อยากให้ผู้ป่วยชาวไทยได้เข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึง จึงได้ขยายบริการไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) จึงได้เริ่มสร้างเครือข่ายที่ครอบคลุมเกือบทั้งประเทศ ด้วยการร่วมทุนกับโรงพยาบาลกลุ่มโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อนำศักยภาพในด้านการบริการสุขภาพที่แข็งแกร่งมารวมกัน และร่วมกันพัฒนาการบริการด้านสุขภาพให้ก้าวขึ้นสู่ระดับสากลมากยิ่งขึ้น

ปัจจุบันเครือข่ายของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)ประกอบด้วย 6 กลุ่มโรงพยาบาลหลัก ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช โรงพยาบาลบีเอ็นเอช กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล โดยมีโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้งสิ้น 47 แห่ง และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัล ซึ่งตั้งอยู่ในประเทศกัมพูชาอีก 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลรอยัลอังกอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ในเมืองเสียมเรียบ และ โรงพยาบาลรอยัล พนมเปญ ในเมืองพนมเปญ 

และล่าสุดในปี พ.ศ. 2562 ได้เปิดดำเนินการ BDMS Wellness Clinic บนพื้นที่ถนนวิทยุ ใจกลางกรุงเทพมหานคร เพื่อตอบสนองวิถีชีวิตของสังคมยุคใหม่ที่นอกจากจะมุ่งเน้นบริการดูแลสุขภาพ แต่ยังส่งเสริมการดูแลป้องกันและเสริมสร้างสุขภาพแก่ผู้มารับบริการอย่างมีคุณภาพ 

นอกจากบริการด้านสุขภาพแล้ว บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) ยังได้เปิดศูนย์อุบัติเหตุเพื่อให้การรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและครบครันและทันสมัย ภายใต้การดูแลของทีมแพทย์พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วย พร้อมรับแจ้งเหตุฉุกเฉินทั่วประเทศ ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงได้มีการเปิดศูนย์บริการการแพทย์ฉุกเฉิน เครือกรุงเทพดุสิตฯ หรือ BDMS Emergency Services :  BES ขึ้น เพื่อทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยตั้งแต่ระดับขั้นพื้นฐานไปจนถึงระดับที่ต้องได้รับการดูแลจากทีมบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทาง โดยทำการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ 

ปัจจุบันบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) นับเป็นบริษัทที่มีเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและอยู่ใน 5 อันดับแรกของโลก และยังคงมุ่งมั่นให้การบริการด้านสุขภาพในระดับสากลที่ได้มาตรฐานต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง โดยไม่เพียงแต่จะเน้นในเรื่องความชำนาญและเชี่ยวชาญของบุคลากร ความครบครันทันสมัยของเครื่องมือ แต่ยังเน้นความเป็นเลิศในด้านบริการที่ใส่ใจดูแลทั้งทางร่างกายและจิตใจบนพื้นฐานของจริยธรรมและศีลธรรมที่ดีงาม เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างเป็นปกติมากที่สุด