Health Innovation

องค์ความรู้ใหม่ทางการแพทย์

BDMS พัฒนาองค์ความรู้ทางการแพทย์ผ่านการดำเนินงานของศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ (BHRC) ร่วมกับองค์กรพันธมิตรทางการแพทย์ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล รวมถึงตีพิมพ์องค์ความรู้และงานวิจัยทางการแพทย์อย่างต่อเนื่องเพื่อสื่อสารและสร้างส่วนร่วมแก่ชุมชนนักวิจัยทางการแพทย์ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

BDMS กำหนดนโยบายการบริหารจัดการงานวิจัย พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านสุขภาพและการแพทย์ โดยจัดตั้งศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ (Bangkok Health Research Center - BHRC) และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์วิจัยสุขภาพกรุงเทพ ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการสนับสนุนงานวิจัยด้านสุขภาพให้กับ BDMS พร้อมทั้งให้บริการข้อมูลแก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนทั่วไป 

โดยตีพิมพ์รายงานประจำปีเพื่อนำเสนอนวัตกรรมและงานวิจัยและวารสารวิชาการทางการแพทย์ The Bangkok Medical Journal ปีละสองฉบับ เพื่อสนับสนุนความรู้และงานวิจัยแก่ผู้ที่มีความสนใจ โดยวารสารดังกล่าวอยู่ในฐานข้อมูลดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index – TCI) และฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI)