Health Literacy

The Bangkok Medical Journal วารสารทางการแพทย์ ในเครือ BDMS ที่จัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านวิชาการ และทำให้ผลงานวิจัยเป็นที่รู้จักในระดับสากล โดยวารสารนี้ เป็น Peer Reviewed Medical Journals ของเครือโรงพยาบาลเอกชนฉบับแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มตีพิมพ์ฉบับแรกในปี ค.ศ. 2011 และเผยแพร่ไปแล้วกว่า 20 ฉบับ ตีพิมพ์บทความไปแล้วกว่า 386 บทความ โดยผู้เขียน 252 คน และมีผู้บอกรับเป็นสมาชิกกว่า 10,000 คน