Sustainability

EN | TH

สารจากกรรมการผู้อำนวยการใหญ่

 

“BDMS ส่งมอบคุณภาพที่เป็นเลิศด้วยการขับเคลื่อนนวัตกรรมสู่คุณค่าใหม่ให้แก่สังคม สร้างความเท่าเทียม   ลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงการให้บริการด้านสุขภาพ ส่งเสริมการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ในความยึดมั่นการเป็นผู้นำบริการด้านสุขภาพเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีบนวิถีแห่งความยั่งยืน” 

 

ยืนหยัดบนวิถีแห่งความยั่งยืน 

กว่า 50 ปีที่ผ่านมา ด้วยพันธกิจของ BDMS และความมุ่งหวังในการส่งมอบสุขภาพดีให้แก่สังคมและชุมชนอย่างยั่งยืน ดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยด้วยคุณภาพระดับสากลควบคู่เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ผนวกกับการขับเคลื่อนนวัฒนธรรมความยั่งยืนไปในทุกกิจกรรมการดำเนินธุรกิจขององค์กร ส่งผลให้ BDMS ได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทอันดับที่ 1 ในประเภท Health Care Providers & Services ของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) ซึ่ง BDMS เป็นองค์กรธุรกิจด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพรายแรกของไทย และในภาคพื้นเอเชียที่เข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มดัชนีโลก (World Index)  เป็นปีแรก และกลุ่มตลาดเกิดใหม่ (Emerging Markets Index) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และบริษัทได้ผ่านเกณฑ์การประเมิน SET ESG Rating ในระดับ AA ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 กลุ่ม Market Cap: SET 1 (>10,000 ล้านบาท) 

 

ส่งคืนคุณค่าสู่สังคม  

BDMS เดินหน้าในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง ดำเนินแผนการปรับตัวเข้าสู่การเป็นโรงพยาบาลอัจฉริยะและมุ่งสู่การเป็นผู้นำการให้บริการด้านสุขภาพนวัตกรรมครบวงจร โดยตอบสนองความคาดหวังของกลุ่มผู้รับบริการที่มีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย ตามหลักการพัฒนาธุรกิจสุขภาพอย่างยั่งยืน อาทิเช่นผ่านโครงการการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียมด้วยเทคนิคใหม่แบบไม่ตัดกล้ามเนื้อ (Direct Anterior Approach Hip Replacement หรือ DAA) ส่งคืนประโยชน์ด้านสุขภาพแก่ประชาชนชาวไทย ลดระยะเวลาวันนอนพักรักษาตัว การฟื้นตัวรวดเร็ว ความเจ็บปวดน้อยลงมากเป็นผลลัพธ์การรักษาที่ผู้ป่วยและเครือญาติทุกคนคาดหวังและสร้างความประทับใจเป็นอย่างมาก ทำให้ BDMS ได้รับรางวัลในกลุ่ม Business Excellent ในงาน SET Awards 2023 รางวัล Best Innovative Company และ รางวัล Best Investor Relation Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 

มุ่งสู่ Net Zero 

BDMS มุ่งที่จะเป็นผู้นำด้าน ESG ของกลุ่มการให้บริการทางการแพทย์ โดยในด้านสิ่งแวดล้อม BDMS ได้ประกาศความมุ่งมั่นตั้งแต่ปี 2565 เพื่อดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมในการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2593 ผ่านโครงการ BDMS Green Healthcare ที่เป็นข้อกำหนดการจัดการสิ่งแวดล้อมของ BDMS และส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการดําเนินธุรกิจ สนับสนุนการใช้พลังงานหมุนเวียนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมาย Net Zero ผ่านกลไลการกำหนดเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในกลุ่มโรงพยาบาล และหน่วยงานในเครือ BDMS “ Green Healthcare” ซึ่งดำเนินการต่อเนื่องเป็นปีที่ 2   

 

ส่งเสริมความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล้ำ 

ในด้านสังคมได้ความสำคัญเรื่องการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มุ่งส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีให้กับบุคลากร และการดำเนินการเคารพสิทธิมนุษยชน (Human Rights) รอบด้านอย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่คุณค่า นอกจากนี้ BDMS ยังนำองค์ความรู้ขององค์กรผ่านการจัดโครงการเพื่อสังคม “BDMS อบรมการช่วยชีวิต” ซึ่งอบรมแก่ผู้มีส่วนได้เสียครอบคลุมทั่วประเทศไทย ได้ดำเนินโครงการร่วมกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ ส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและมอบโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาผ่าน “โครงการอิ่มบุญ” , “โครงการผ่าเข่าในกลุ่มผู้ป่วยยากไร้” และ “โครงการเวชดุสิต ปลูกต้นกล้า สร้างพยาบาล”  

 

บนปณิธานของผู้ให้บริการทางการแพทย์   

ในด้านธรรมาภิบาล BDMS ให้คุณค่ากับการบริหารจัดการและการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้ได้รับคัดเลือกเป็นบริษัทที่มีการกำกับดูแลกิจการในระดับดีเลิศ จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors)  BDMS มุ่งมั่นในการดำเนินการให้เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขององค์กรสหประชาชาติ และวัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับมาตรฐานสากล 

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณ แพทย์ ทันตแพทย์และพนักงานทุกคน สำหรับความทุ่มเท ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานให้กับองค์กรตลอดปีที่ผ่านมา พวกเราทุกคนในองค์กรแห่งนี้มีส่วนสำคัญในการดูแลสุขภาพของคนไข้และคนรอบข้าง ทำให้องค์กรมีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ขอให้พวกเราร่วมใจกันกันทำสิ่งดีๆ ด้วยกันต่อไปและประสบความสำเร็จตามความปรารถนาที่มุ่งหวังไว้  

 

 

          แพทย์หญิง ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 

             กรรมการผู้อำนวยการใหญ่