Sustainability
   แพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ

BDMS ตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจ บุคลากร และการให้บริการด้วยนวัตกรรม ควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีจริยธรรม สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ พร้อมส่งมอบคุณค่าให้แก่สังคมและร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อส่งมอบบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพอันเป็นเลิศ เป็นธรรม และได้มาตรฐานสากลแก่ผู้รับบริการ

เป็นเวลากว่า 50 ปี ที่บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพแบบครบวงจรที่มุ่งเน้นการรักษาผู้ป่วยด้วยคุณภาพระดับสากลควบคู่เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย ทั้งในรูปแบบโรงพยาบาลเอกชนและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ส่งผลให้ BDMS เป็นธุรกิจด้านการดูแลสุขภาพที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญที่ส่งเสริมให้ระบบสาธารณสุขและเศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโต 

ท่ามกลางแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก ไม่ว่าจะเป็นผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโรคระบาดโควิด-19 การเติบโตของกระแสรักสุขภาพและชีวิตดีมีสุข ความตระหนักรู้ในเรื่องสิทธิมนุษยชนและความเท่าเทียม การค้าที่เป็นธรรม สุขภาวะของคนในสังคม หรือแม้แต่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่ต่างเป็นความท้าทายและตัวชี้วัดสำคัญของ ‘การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน’ ทำให้ BDMS ตั้งใจที่จะพัฒนาธุรกิจ บุคลากร และการให้บริการอยู่เสมอ ควบคู่กับการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีจริยธรรม ทั้งนี้ เพื่อส่งมอบบริการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพอันเป็นเลิศ เป็นธรรม และได้มาตรฐานสากลแก่ผู้รับบริการ สอดคล้องตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs) และประกาศ 15 เป้าหมายความยั่งยืนระยะยาวของ BDMS ปี 2565-2593 

BDMS ยังให้ความสำคัญกับแนวคิดการดำเนินธุรกิจที่มุ่งเน้นความยั่งยืน หรือ ESG ที่ประกอบด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม (Environment) ความรับผิดชอบต่อสังคม (Social) และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) โดยดำเนินการพิจารณาความเสี่ยงที่ครอบคลุมมิติด้านความยั่งยืนในธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพทั้งในปัจจุบันและอนาคต กำหนดคณะกรรมการบริหารงานระดับบริษัทเพื่อรับผิดชอบการขับเคลื่อนงานด้านความยั่งยืนอย่างชัดเจน รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม สนับสนุนการดำเนินงานเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ โดยดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่มุ่งสู่ความยั่งยืนตลอดปี 2565 อาทิ โครงการฝึกอบรมภาคบังคับด้านจรรยาบรรณและแนวปฏิบัติที่ดีของบุคลากร แพทย์และทันตแพทย์ โครงการ BDMS Award 2022 เพื่อพัฒนาคุณภาพการให้บริการ โครงการเสริมสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรและสนับสนุนงานคนพิการ โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน  โครงการตรวจสุขภาพเพื่อเด็กด้อยโอกาสในความร่วมมือกับมูลนิธิเวชดุสิตฯ โครงการ BDMS Green Healthcare เพื่อขับเคลื่อนสู่เป้าหมายองค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2593 การจัดตั้งคณะทำงานด้านข้อมูลส่วนบุคคลและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ การจัดทำคู่มือจริยธรรมและแนวทางปฏิบัติสำหรับคู่ค้า ฯลฯ  

ความสำเร็จขององค์กรจากการบริหารจัดการตามหลัก SDGs และ ESG ส่งผลให้ BDMS เป็นองค์กรธุรกิจด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพรายแรกของไทยและเอเชียที่ได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของดัชนีความยั่งยืนดาวโจนส์ (Dow Jones Sustainability Indices: DJSI) โดย S&P Global ถึง 2 ปีต่อเนื่อง (ปี 2564-2565) และได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน (Thailand Sustainability Investment: THSI) โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 3 ปีต่อเนื่อง (ปี 2563-2565) ซึ่งแน่นอนว่า การพลิกโฉมธุรกิจบริการทางการแพทย์ของไทยให้มีมาตรฐานความยั่งยืนระดับโลก นับเป็นความภาคภูมิใจของทั้ง BDMS ผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งนักลงทุน พนักงาน คู่ค้า ผู้รับบริการ รวมถึงชุมชนรอบโรงพยาบาล ที่มีโอกาสได้ร่วมทำสิ่งดี ๆ เพื่อสังคมไทยและสังคมโลก  

สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนและความร่วมมือร่วมใจของพนักงานและบุคลากรทางการแพทย์ทุกภาคส่วนในเครือ BDMS และผู้มีส่วนได้เสียตลอดห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้ BDMS สามารถขับเคลื่อนและบรรลุเป้าหมายองค์กรสู่ความยั่งยืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าและนำพาประโยชน์สู่ชุมชน สังคม และองค์กรอย่างยั่งยืน 

 

          แพทย์หญิง ปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ 

             กรรมการผู้อำนวยการใหญ่