Sustainability

 Language EN | TH

 

การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องได้รับการบริหารจัดการเพื่อควบคุมผลกระทบทางด้านการเงิน ด้านสังคม และความเสี่ยงทางด้านชื่อเสียง BDMS จึงกำหนดนโยบายและระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อให้ทิศทางการจัดการทรัพยากรและการจัดเก็บข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างเป็นระบบ สามารถใช้ข้อมูลในการพัฒนาผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง และเปิดเผยข้อมูลเพื่อแสดงความมุ่งมั่นและความโปร่งใสต่อการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมแก่ผู้มีส่วนได้เสีย 

นโยบายสิ่งแวดล้อม BDMS EARTH HEALTHCARE 

เพื่อแสดงความมุ่งมั่นและเป็นแนวทางสำหรับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกำหนดฝ่ายสนับสนุนทั่วไปร่วมกับสายการบริหารทรัพยากรบุคคลกลางกำหนดแผนการสื่อสารนโยบายแก่บุคลากรทุกคนเพื่อความเข้าใจตรงกันและมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบายดังกล่าว 

นโยบายการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ด้วยความท้าทายในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และตระหนักว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม BDMS จึงดําเนินธุรกิจโดยคํานึงถึงการดูแลสภาพภูมิอากาศและการพัฒนาแบบคาร์บอนตํ่าเพื่อให้เกิดผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศให้น้อยที่สุด โดยมีการกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ของเสีย และการใช้น้ำไว้อย่างชัดเจน ตามหลักเกณฑ์และคําแนะนําของ Science Based Targets (SBTi) ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์และให้สอดคล้องกับเป้าหมายตามข้อตกลงปารีสที่จํากัดการเพิ่มอุณหภูมิโลกไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียส และให้ถึงสุทธิเป็นศูนย์ภายในปี 2593 จึงได้กําหนดแนวทางปฏิบัติดังนี้  

1. ดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานข้อกำหนดทางกฎหมาย โดยสอดคล้องกับประเด็นระดับโลกและคำนึงถึงประเด็นระดับท้องถิ่นตามแนวปฏิบัติการพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. ประเมินหาประเด็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Materiality) พร้อมทั้งกำหนดดัชนีชี้วัดที่สำคัญและกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการดำเนินงาน

3. ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน โดยให้ความสําคัญกับการเลือกใช้วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และบริการ ที่ส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้น้อยที่สุด

4. ส่งเสริมการใช้พลังงานและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดห่วงโซ่อุปทาน

5. พัฒนาหรือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการดําเนินธุรกิจเพื่อให้เกิดกระบวนการการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยรวม

6. เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานหมุนเวียนและพลังงานที่มีคาร์บอนตํ่าภายในบริษัท

7. ดําเนินมาตรการส่งเสริมการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ ใช้ซ้ำ หรือย่อยสลายได้ เลือกใช้วัสดุบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) เพื่อลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศจากการจัดการของเสีย

8. สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐ สถาบันการศึกษา ชุมชน และผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

9. สื่อสารและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่พนักงาน คู่ค้าและผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง

10. เปิดเผยผลการดําเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมผ่านรายงานความยั่งยืนหรือรายงานการเปิดเผยข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทราบเป็นประจําทุกปี

 

โครงการ BDMS Green Healthcare 

เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการโรงพยาบาลอย่างยั่งยืน BDMS จึงได้จัดโครงการ BDMS Green Hospital เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายองค์กรที่ไม่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2593 และเพื่อประเมินแนวปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลและบริษัทในเครือ BDMS โดยจะคัดกรองความสมบูรณ์ของกระบวนการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม BDMS Earth Healthcare กลยุทธ์องค์กรด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมุมสิ่งแวดล้อม และกรอบดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ BDMS ซึ่งครอบคลุมแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมทั่วไปและในบริบทของธุรกิจให้บริการด้านสุขภาพตามมาตรฐานและแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศในระดับสากล ร่วมด้วยมาตรฐานความเป็นผู้นำด้านการออกแบบที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (Leadership in Energy & Environmental Design: LEED) ซึ่ง  BDMS ได้เตรียมความพร้อมต่อการเข้ารับการรับรอง LEED ของแต่ละโรงพยาบาลและบริษัทในอนาคต 

  

การตรวจสอบพลังงานของ BDMS 

การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน BDMS ได้จัดให้มีคณะทำงานดำเนินกิจกรรมการจัดการพลังงานเป็นประจำอย่างน้อยปีละครั้งผ่านรายงานการจัดการพลังงาน รวมถึงการติดตามและรายงานการใช้พลังงาน การดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานและการฝึกอบรมการอนุรักษ์พลังงาน โดยรายงานการจัดการพลังงานของ BDMS ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบด้านพลังงานซึ่งเป็นบุคคลที่ขึ้นทะเบียนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) ด้วยการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับการใช้พลังงานของเรา BDMS สามารถตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการอนุรักษ์พลังงานที่นำมาใช้ในอาคารและระบุจุดที่ต้องปรับปรุงในการประหยัดพลังงาน 

ผลการประเมิน BDMS Green Healthcare แลระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 

การจัดอบรบเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อม 

BDMS ให้ความสำคัญในการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการพลังงาน การจัดการของเสียและการจัดการขยะให้แก่พนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง เป็นไปตามนโยบายการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ BDMS โดยได้รับเกียรติจากตัวแทนจากโรงพยาบาลกรุงเทพ โรงพยาบาลกรุงเทพเชียงราย โรงพยาบาลพญาไท 2 โรงพยาบาลกรุงเทพสิริโรจน์และบริษัท สหแพทย์เภสัช จำกัด มาเป็นวิทยากรแบ่งบันประสบการณ์โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการและมีผลลัพธ์ชัดเจน เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 ในรูปออนไลน์ มีพนักงานและคู่ค้าเข้าร่วมอบรม 168 คน 

การประเมินความเสี่ยงและโอกาส ด้านสภาพภูมิอากาศตามกรอบแนวทางของ TCFD 

BDMS ได้ทำการศึกษาและกำหนดกรอบการดำเนินงานเพื่อบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตลอดห่วงโซ่อุปทาน ทั้งการกำหนดนโยบายและเป้าหมายที่ครอบคลุมถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การใช้พลังงานหมุนเวียน การจัดการของเสีย การลดการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติก ตลอดจนการประเมินความเสี่ยงและโอกาสด้านสภาพภูมิอากาศ โดยในอนาคตจะมีการจัดทำ Scenario Analysis ตามแนวทางของ Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD) ซึ่งจะมีการจัดทำแผนงานที่ครอบคลุมรอบด้าน เช่น ความเสี่ยงด้านกายภาพ เทคโนโลยี การตลาดนโยบาย กฎข้อบังคับ ชื่อเสียงองค์กร ฯลฯ 

กรอบการดำเนินงานด้านการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

A diagram of a financial disclosing

Description automatically generated

Task Force on Climate-Related Financial Disclosure (TCFD)

Physical Climate Risk Adaptation