Health Literacy

Happy Health

วัคซีน HPV…วัคซีนจำเป็น ป้องกันมะเร็งทั้งชาย หญิง

มาทำความรู้จักไวรัส HPV สาเหตุของมะเร็งปากมดลูก และมะเร็งบริเวณอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีน