Center of Excellence

Patient Story

SUPERMED EP2 : เปลี่ยนให้เบาหวานกลายเป็นเรื่องเบา ๆ

รู้ทันโรคเบาหวาน ตั้งแต่การเกิดจนถึงการรักษา พร้อมคำแนะนำที่จะช่วยให้มีพลังในการดูแแลตัวเองจากทีมแพทย์ SUPERMED