Center of Excellence

Patient Story

การตรวจรหัสพันธุกรรมมะเร็งแบบเป็นชุดเฉพาะบุคคล

Precision Medicine.. ตรวจรหัสพันธุกรรมมะเร็งแบบเป็นชุดเฉพาะบุคคล (Comprehensive Genomic Profiling) เพิ่มความแม่นยำและช่วยวางแผนในการรักษาโรคมะเร็ง