Center of Excellence

Patient Story

การตรวจพันธุกรรมกับโรคข้อและรูมาติสซั่ม

Precision Medicine.. การตรวจพันธุกรรมกับโรคข้อและรูมาติสซั่ม ช่วยในการวินิจฉัยโรคอย่างถูกต้อง และเพิ่มความปลอดภัยในการรักษาด้วยยาในกลุ่มโรคข้อและรูมาติสซั่ม