Center of Excellence

Patient Story

เหงื่อออกมือ ปัญหากวนใจรักษาได้ By Bangkok Heart Hospital

เหงื่อออกมือถ้าไม่มากเกินไปและเกิดขึ้นบางครั้ง อาจไม่ใช่เรื่องผิดปกติ แต่ถ้าเหงื่อออกมือมากเกินไปจนเปียกชุ่มและกระทบกับการใช้ชีวิต ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทางเพื่อทำการรักษา