Center of Excellence

Patient Story

คุณภาพชีวิตที่ดี เลือกได้ ทีมอาชีวอนามัย รพ.กรุงเทพ

ที่เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ มีทีมอาชีวอนามัยที่มีความชำนาญ ความสามารถ พร้อมทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพที่ช่วยวางแผนกระบวนการเฝ้าระวังและป้องกันสุขภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพนักงาน ที่สำคัญยังมีแผนช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับบริษัทในการรักษาพยาบาลในอนาคตอีกด้วย...ทีมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ รพ.กรุงเทพ