Center of Excellence

Patient Story

พร้อมใช้ชีวิตอีกครั้ง ... หลังการรักษามะเร็งเต้านม

“ภาวะแขนบวม” เป็นอาการที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมได้หลังจากการผ่าตัดและรังสีรักษา ผู้ป่วยจึงต้องดูแลตนเองและสังเกตอาการอย่างต่อเนื่อง แม้จะทำการผ่าตัดรักษาไปแล้วก็ตาม โดยส่วนใหญ่แพทย์จะประเมินอาการหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านมประมาณ 6 เดือนซึ่งอาจมีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดภาวะนี้ได้