Center of Excellence

Patient Story

เช็กให้ชัวร์ ก่อนพาผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่เหนื่อยง่ายขึ้นเครื่องบิน

ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือเพิ่งหายจากโรคปอด เมื่อต้องเดินทางขึ้นเครื่องบินควรทดสอบภาวะพร่องออกซิเจนก่อนเดินทาง เพราะเมื่อเดินทางโดยเครื่องบินปริมาณของออกซิเจนในห้องผู้โดยสารจะลดลง อาจส่งผลให้สมองและอวัยวะส่วนอื่นขาดออกซิเจนได้ ดังนั้นการทดสอบภาวะพร่องออกซิเจน (HYPOXIC CHALLENGE TEST) จึงจำเป็นเพราะเป็นการจำลองสภาพอากาศในห้องโดยสารเครื่องบินพาณิชย์ที่ปรับความดันอากาศให้อยู่ในระดับเสมือนนั่งเครื่องบิน เพื่อความมั่นใจในทุกการเดินทาง ปรึกษาแพทย์ศูนย์เวชศาสตร์การบินพลเรือน เฮลท์ดีไซน์เซ็นเตอร์ โรงพยาบาลกรุงเทพ โทร. 0 2755 1591, 0 2310 3284 หรือ 1719